Alléskolans bibliotek

Förmågan att kunna METATÄNKA handlar om att fundera över sin egen informationssökningsprocess. Att kunna förklara hur eleven gjorde och varför.

  • Eleven återberättar vilken fråga denne hade, samt hur denne hittade svaret och använde sig av sitt svar.
  • Eleven återberättar sin arbetsgång utifrån aspekterna fråga-spana-hitta-bedöma-använda t.ex. genom att skriva en sökberättelse.
  • Eleven sätter ord på vad och varför denne gjorde som den gjorde och varför och hur denne tänkte, antingen skriftligt eller muntligt. Eleven har insikt i att dessa tankar också påverkar resultatet.
  • Eleven formulerar ett tydligt metodavsnitt där metod, sökord, källor etc. redovisas, värderas och bedöms.

Hur kan eleverna få hjälp med att sätta ord på sin sökprocess?