Alléskolans bibliotek

medie- och informationskunnighet (förkortning MIK)

är ett samlingsbegrepp som fångar in en mängd kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som gör oss till medvetna medieanvändare. Det är kompetenser som gör att människor kan hitta, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

MIK handlar om att

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

digital kompentens

innebär att vara förtrogen med digitala tjänster och att utifrån sina förutsättningar kunna använda olika verktyg. Det handlar också om att kunna hantera den förändring som digitaliseringen innebär i alla delar av livet utan alltför stor svårighet. 

Digital kompetens, enligt digitaliseringskommissionen innefattar:  

  • kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt  
  • färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster  
  • förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker  
  • motivation att delta i utvecklingen.