Alléskolans bibliotek

Förmågan att JÄMFÖRA innebär att eleven förstår att frågor sällan har enkla svar och att det många gånger finns fler åsikter i en fråga. Källor och information måste jämföras med varandra.


Att jämföra kan handla om olika typer av jämförelser och som kräver olika mognad hos eleven och som kommer påverka upplägget av undervisningen:

  • Det kan handla om att jämföra fakta om ett och samma fenomen för att se hur ett fenomen framställs. Här jämförs “fakta” med “fakta”. Det finns ingen uttalad tendens i texten. T.ex. “Hur stor kunde en T-Rex bli?” Här kan det komma att visa sig att olika faktaböcker kommer med olika information, och vad kan det bero på? Det leder vidare in på en fördjupande jämförelse som eleven måste träna på: att bedöma och jämföra olika typer av källor som berör samma ämne.

  • En annan jämförelse kan handla om att jämföra åsikter. Till exempel olika debattartiklar eller argument i samma ämne. T.ex. “För eller emot rätten till abort”. Här handlar det om att hantera källor med tydlig tendens.
  • Eleven upptäcker att det kan finnas fler svar beroende på källa.
  • Eleven förstår att en fråga sällan har ett enkelt svar och att källor därför måste jämföras med varandra.
  • Eleven jämför hur ett och samma fenomen kan framställas i olika källor och jämför källorna utifrån de källkritiska aspekterna “går den att använda” och “går den att lita på”.
  • Eleven förstår att en fråga sällan har ett enkelt svar och att källor måste jämföras med varandra, dels för att bedöma deras äkthet men också för att det kan finnas fler svar på en fråga.
  • Eleven jämför hur ett och samma fenomen kan framställas i olika källor och prövar källornas tillförlitlighet utifrån “trovärdighet, syfte, ursprung och användbarhet”.
  • Eleven jämför olika källor med varandra med avseende på skillnader och likheter och drar utifrån detta slutsatser om såväl källornas tillförlitlighet som ev. motsättningar och nyanser i de svar som erhålls.

Verktyg som du kan använda för att jämföra hur ett och samma fenomen framställs i olika källor:

  • Flerfältaren är ett bra verktyg för att jämföra ett och samma fenomen eller olika åsikter.

Hur kan en övning se ut där jag tränar eleven på att jämföra olika källor med varandra?

Hur kan jag träna mina elever på att jämföra källor med åsikter och tendens?