Alléskolans bibliotek

Förmågan att kunna BEDÖMA en källa handlar om klassisk källkritik: Är källan relevant och är den trovärdig? 

Progressionen i förmågan syns i tabellen nedan. I grova drag kan man säga att fokus upp till åk 6 är att jobba med att bedöma källan utifrån dess användbarhet (relevans) och att förmågan att bedöma en källas trovärdighet betygssätts från åk 7 och uppåt. Dock är det jätteviktigt att börja träna bedömningen av en källas trovärdighet så snart som möjligt.

 • Eleven förstår att allt man hör och läser inte är sant.
 • Eleven funderar över om källan leder till ett svar på frågan.
 • Eleven funderar över vem som skapat källan och varför, t.ex. vad som är reklam och vad som är faktatext.
 •  
 • Eleven vet att “källkritik” innebär att källan måste granskas innan den används, utifrån aspekterna “går den att använda” och “går den att lita på”?
 • Eleven funderar över hur användbar källan är för att få ett svar på frågan.
 • Eleven väljer att använda källor med ett innehåll och språk på lämplig nivå för eleven.
 • Eleven förklarar vem som är avsändare och dennes syfte med informationen.
 • Eleven funderar över när informationen kom till, gäller den fortfarande?
 • Eleven förstår att “källkritik” innebär att bedöma en källa mha frågor och bedömer en använd källas trovärdighet, syfte, ursprung och användbarhet (relevans).
 • Eleven funderar över hur användbar källan är, utifrån frågeställningen.
 • Eleven väljer att använda källor med ett innehåll och språk på lämplig nivå för eleven.
 • Eleven förklarar vem som är avsändare och dennes syfte med informationen.
 • Eleven funderar över när informationen kom till och om den fortfarande gäller
 • Eleven funderar på källans äkthet, var informationen i källan kommer ifrån samt om källan innehåller åsikter.
 • Eleven förstår skillnaden på en primär, sekundär och tertiär källa.
 • Eleven bedömer källan utifrån källkritiska kriterier (äkthets-, närhets-, beroende- samt tendens).
 • Eleven bedömer källan utifrån dess relevans i förhållande till frågeställningen.
 • Eleven gör en analys av vem som står bakom källan, vilket syfte denne har och till vem avsändaren vänder sig.
 • Eleven funderar över när informationen kom till och om den fortfarande gäller
 • Eleven funderar på källans äkthet, var informationen i källan kommer ifrån samt om källan innehåller åsikter.
 • Eleven förstår skillnaden på en primär, sekundär och tertiär källa.

De mallar som tagits fram för att träna källkritik bör användas flera gånger och tillsammans i grupper för att automatisera var i böcker och var på hemsidor eleven kan hitta underlag för att göra en bedömning av källan. Använd affischerna och mallarna när ni läser en text eller besöker en hemsida i syfte att inhämta information.

För att träna den förmågan att BEDÖMA kan du ha stor hjälp av:

Kommunens mallar för källkritik:

Hur kan jag visa och förklara för eleverna hur jag vill att de ska resonera om källors trovärdighet?

En fördjupande text som ger exempel på hur du kan lägga upp din undervisning inom NO-ämnena för att utveckla elevernas förmåga till källkritik:

Hur kan jag träna eleverna att se åsikter/tendens i en källa?

Filmer som du kan visa för dina elever om källkritik och informationssökning:

Hur kan jag hjälpa elever att sätta ord på sitt resonemang?