Alléskolans bibliotek

Förmågan att kunna BEDÖMA en källa handlar om klassisk källkritik: Är källan relevant och är den trovärdig? 

Progressionen i förmågan syns i tabellen nedan. I grova drag kan man säga att fokus upp till åk 6 är att jobba med att bedöma källan utifrån dess användbarhet (relevans) och att förmågan att bedöma en källas trovärdighet betygssätts från åk 7 och uppåt. Dock är det jätteviktigt att börja träna bedömningen av en källas trovärdighet så snart som möjligt.

De mallar som tagits fram för att träna källkritik bör användas flera gånger och tillsammans i grupper för att automatisera var i böcker och var på hemsidor eleven kan hitta underlag för att göra en bedömning av källan. Använd affischerna och mallarna när ni läser en text eller besöker en hemsida i syfte att inhämta information.

För att träna den förmågan att BEDÖMA kan du ha stor hjälp av:

Kommunens mallar för källkritik:

Hur kan jag visa och förklara för eleverna hur jag vill att de ska resonera om källors trovärdighet?

En fördjupande text som ger exempel på hur du kan lägga upp din undervisning inom NO-ämnena för att utveckla elevernas förmåga till källkritik:

Hur kan jag träna eleverna att se åsikter/tendens i en källa?

Filmer som du kan visa för dina elever om källkritik och informationssökning:

Hur kan jag hjälpa elever att sätta ord på sitt resonemang?

Kolla källan:

Lång version:

Kort version: