Alléskolans bibliotek

Gruppindelning

Plan A

Plan B

P.g.a den rådande situationen kan det bli så att vi inte kan arbeta i blandade grupper med personer från olika arbetslag. I så fall får ni själva dela in er i två grupper inom arbetslaget och vi kommer då lotta ut vilket tema ni får jobba med.