Alléskolans bibliotek

Wikipedia är en fri encyklopedi på nätet som vem som helst kan redigera och bidra till. Vissa av Wikipedias artiklar har erkänt högre kvalitet än motsvarande artikel i traditionella uppslagsverk, medan andra lider av allvarliga kvalitetsproblem.

En artikel i ett traditionellt uppslagsverk saknar ofta källhänvisningar, och är vanligen författad av en ensam professor eller annan ämnesexpert, med språklig assistans av en redigerare. Wikipedias princip är att man lutar sig mot källor istället för att författarna är auktoriteter, och att ett stort antal personer granskar och bidrar till artiklarna.Wikipediaartiklar som har många trovärdiga källor och redigeras av många får vanligen god aktualitet, hög kvalitet, samt mångsidig vinkling och belysning av ämnet. Artiklar som få bidragit till, som har få källor eller har kvalitetsmallar kan vara mindre trovärdiga. Likaså har artiklar om kontroversiella ämnen mycket varierande kvalitet. Populära artiklar och artiklar om kontroversiella ämnen vandaliseras ofta, men vanligen återställs de inom någon minut eller några timmar av användare som har artikeln på sin bevakningslista eller som regelbundet kontrollerar Wikipedias senaste ändringar. Artikelns historik och diskussionssida ger ofta en fingervisning om huruvida den nuvarande versionen är trovärdig.

Det är viktigt att lärare förhåller sig till Wikipedia på ett sunt sätt, och varken idealiserar eller totalt dömer ut Wikipedia. Lärare bör vara väl insatta i hur detta media fungerar, för att förbereda elever på ett yrkesliv där Wikipediasökning och Wikipediaförfattande är ett återkommande inslag. Skolan skall inte bara förmedla korrekta faktauppgifter, utan även erfarenhet av metoder för att söka kunskaper och uppnå lärande. Det förekommer att lärare förbjuder Wikipedia som källa, i synnerhet svenska delen av Wikipedia, men med ovanstående argument är det ett tveksamt förhållningssätt. Istället bör läraren förmedla en källkritisk hållning. 

Ett uppsatsarbete bör inte helt vila på Wikipediaartiklar, utan Wikipedia (precis som andra uppslagsverk) bör främst användas inledningsvis för att få en snabb överblick över området, och för att citera vitt spridda begreppsdefinitioner. Wikipediaartikelns källförteckning kan sedan leda vidare till mer pålitliga originalkällor.

Det som står i Wikipedia är inte alltid sant. Informationen måste alltid utvärderas och verifieras innan den används i formella sammanhang. Detta betyder att Wikipedia inte skall användas som enda källa i till exempel en inlämningsuppgift. Artiklar i Wikipedia har ofta källhänvisningar men inte alltid. Som exempel på andra källor kan nämnas Nationalencyklopedin och Bonniers uppslagsbok.

(klippt från wikipedia 21-11-18)