Alléskolans bibliotek

Om svenska dagbladet

Svenska Dagbladets journalistiska verksamhet – inom ett för morgontidningen klassiskt bevakningsuppdrag på områden som till exempel: nyheter, kultur, näringsliv – syftar till att informera, upplysa, kritiskt granska och att driva opinion. 

Svenska Dagbladets verkar i en publicistisk tradition som går tillbaka till dess grundande 1884. Rådande tryckfrihet och yttrandefrihet utgör grundvalen. Svenska Dagbladet ser som sitt särskilda ansvar att värna den individuella yttrandefriheten mot ingrepp från stat eller partsintressen; tidningen ålägger sig en särskild vaksamhet mot totalitära idéströmningar och hot. Redaktionen arbetar självständigt och oberoende av politiska, religiösa, kommersiella eller enskilda intressen. Publicistisk oavhängighet är det fundament på vilket tidningen bygger sin trovärdighet. Ingen utomstående organisation eller enskild kan utöva inflytande över tidningens innehåll eller redigering. 

Svenska Dagbladet slår vakt om demokratiska fri- och rättigheter liksom de individuella skyldigheter demokratin förutsätter. SvD vill initiera och utgöra en öppen arena för fri debatt. Tidningen utgår från en humanistisk grundsyn och vill aktivt försvara individens integritet och okränkbarhet. I sin publicistiska verksamhet tillämpar Svenska Dagbladet de yrkesetiska normer och regler som omfattas av svensk press. 

Chefredaktören för allmänna redaktionen är ansvarig utgivare och leder tidningens publicistiska verksamhet. Tillsammans med redaktionsledningen formulerar chefredaktören de riktlinjer som gäller för tidningens innehåll. Ledarsidan är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat; den redigeras på en värdegrund av förenad liberalism och konservatism. Det vilar på ledarsidans ansvar att verka för en demokratisk rättsstat för den enskilde medborgarens bästa. Politiske chefredaktören har att självständigt utforma ledarsidans linje i den politiska debatten.

(från SvDs hemsida 21-11-04)