Alléskolans bibliotek

Organisation och ledning

Rektor på 7-9 förde dialog med skolbiblioteket kring MIK, som i sin tur gick ut och förde samtal med a-lagen kring MIK. Inventering gjordes i arbetslagen under konferenstid. Personalen fick framföra sin önskningar om insatser, stöd och behov av medpedagog kring MIK. Sedan gjorde skolbibliotek och rektor en fördelning av bibliotekets resurser mellan arbetslagen.

Nyckelpersoner