Alléskolans bibliotek

Alléskolans bibliotek är:

En samlad resurs

 • av facklitteratur, skönlitteratur och digitala resurser för lärare och elever som motsvarar de behov som finns i undervisningen. Beståndet ska ändras i takt med samhällets utveckling och elevernas behov.

En verksamhet som

 • används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och MIK/digital kompetens. 
   • Fokus inom språklig förmåga är det läsfrämjande uppdraget, läsaridentitet och läsmotivation, att utvecklas till en läsande person, samt det frivilliga läsandet. 
   • Skolbibliotekets MIK-verksamhet fokuserar på att stärka och utveckla elevers förmåga att finna, analysera och kritiskt värdera information, främja elevens kunskaper kring att förstå mediers roll i samhället, kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier och för att väcka nyfikenhet och lusten att lära vad gäller det digitala.

Skolbibliotekarier som

 • bemannar skolbiblioteket och håller bibliotekets resurser tillgängligt och aktuellt för alla på skolan.
 • är medpedagoger i undervisningen och samarbetar och samplanerar med alla arbetslag på skolan. Därför är möten kontinuerliga och schemalagda.
 • undervisar eleverna i bibliotekskunnighet, vilket leder till ökad självständighet i att hitta och välja bland bibliotekets resurser och att använda biblioteket som plats för lärande.
 • arbetar för att elever och personal ska gå från behov av handledning till självständighet och livslångt lärande.
 • används som resurs i läsförståelse språkvalsundervisningen i åk 7 och 8.
 • skapar förutsättningar för samarbete med externa aktörer inom MIK och läsning.
 • genomför omvärldsbevakning och fortbildningsinsatser för personalen inom skolbibliotekets arbetsområden
 • har dialog med specen, Skoldatateket, elevhälsan och studie- och yrkesvägledaren kring tidiga insatser och tillgänglig lärmiljö.
 • samverkar med kommunens övriga skolbibliotek för en likvärdig skolgång i Åtvidabergs kommun.
 • samverkar i regionala nätverk för skolbibliotek: Strategiska skolbiblioteksgruppen och Skolbibmeet.
 • deltar i fortbildningar för att bredda eller fördjupa kunskaperna kring läsning och MIK.

 

En plats som

 • är trygg och där eleverna alltid möts av en vuxen
 • möjliggör för möten mellan stadier, studier, kulturuttryck och värdegrundsarbete.

Verksamhetsplan för Alléskolans Bibliotek 23/24