Alléskolans bibliotek

Skolbibliotekets verksamhet ska:

 • användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och MIK/digital kompetens
 • vila på vetenskaplig grund
 • genomsyras av skolans värdegrund och likabehandlingsarbete. Det ska märkas både i bemötande, bestånd och program. Elevinflytande sker genom elevrådet.

Skolbibliotekarierna

 • ska genomföra omvärldsbevakning och fortbildningsinsatser för personalen
 • ska arbeta för att elever och personal ska gå från behov av handledning till självständighet
 • har utvecklingsuppdrag för att göra språkvalsundervisningen mer likvärdig på skolan
 • ansvarar för skapande skola-ansökan och kulturaktiviteter på Allétorget.
 • leder skolans hållbarhetsarbete och ansvarar för grön-flagg-certifiering
 • skapar förutsättningar för samarbete med externa aktörer

Skolbiblioteket som plats

 • ska vara en trygg plats där eleverna alltid möts av en vuxen
 • ska, tillsammans med Allétorget, vara en plats för möten mellan stadier, studier, kulturuttryck och värdegrundsarbete.

Verksamhetens insatser, utvecklingsområden samt resurser, ska fördelas och prioriteras för varje läsår utifrån resultatuppföljningar. Planering och uppföljning dokumenteras i verksamhetsplaner för områdena “Språklig förmåga” och “MIK/digital kompetens”.