Läsårets miljömål 19/20

Återbruk

Vad

Den här terminen ska år 8 arbeta med återbruk. Uppgiften består i att eleverna i år 8 ska intervjua eleverna i år 4 om deras intressen för att sedan sy upp individuella pennskrin eller sittdynor till dem med material som eleverna hittar på olika loppisar i kommunen.

Varför

Skolan har flera gånger haft samarbete med kommunens loppisar. Detta är ytterligare ett led i att medvetandegöra vikten av återvinning för eleverna samt visa på möjligheterna med loppmarknader. Förhoppningen är även att detta ska leda till att eleverna i år 4 känner sig mer trygga med våra högstadieelever.

Hur

Vi kommer att samarbeta med Kenyaföreningen och Återbruket. Eleverna kommer att få botanisera på loppisarna för att se om de hittar material som kan användas till uppgiften. Intervjuerna med åk 4 sker i deras klassrum och sömnadsarbetet utförs i textilslöjdssalen.

Delaktighet och inflytande

Eleverna har stort inflytande då de själva får välja design och material utifrån 4:ornas önskemål. Ett pennfack eller en sittdyna är grundtanken men om andra idéer och önskemål kommer upp så får eleverna spinna vidare på det.

Hållbar utveckling

Ekonomiskt: dels blir eleverna medvetna om förtjänsterna med att handla på loppmarknader och att där finns pengar att spara samt att det som är skräp för någon kan vara vad någon annan behöver. Dels är återbruk ett sätt att spara pengar för skolan i stället för att köpa hem nytt.

Socialt: Vi ser två vinster med detta – dels kontakten mellan yngre och äldre elever på skolan och dels kontakten mellan våra elever och de äldre personer som arbetar ideellt på loppisarna.

Ekologiskt: genom återbruk sparar vi på resurser och tar tillvara på befintligt material.

Spring för framtiden

Vad

I samband med den årliga idrottsdagen ska vi, från våren -20, samla in en frivillig springpeng från eleverna för att skänka till någon miljöorganisation.

Varför

Våra elever är vana från låg- och mellanstadiet att samla in springpeng via Skoljoggen. Varför sluta med detta när de blir äldre? På detta sätt visar vi att många bäckar små kan göra skillnad samt att vi på skolan tycker miljön är viktig. Dessutom lyfter vi idrottsdagen som ett viktigt moment att bidra till framtiden.

Hur

Varje år anordnas ett motionslopp på skolan där eleverna får gå/springa eller cykla en längre sträcka. Från detta läsår kommer vi i samband med idrottsdagen informera om syftet med insamlingen och vilken miljöorganisation pengarna ska skänkas till. Samma information går hem till föräldrarna. Givetvis måste insamlandet vara frivilligt.

Delaktighet och inflytande

Elevrådet kommer i ett första steg titta runt på de miljöorganisationer som finns och göra ett urval bland dessa. Nästa steg blir att låta alla elever vara med och rösta fram vilken miljöorganisation pengarna ska skänkas till. För att kunna göra ett medvetet val behöver information om de olika organisationerna delges eleverna.

Hållbar utveckling

Ekonomiskt: eleverna blir mer medvetna om möjligheten att skänka till organisationer, att dela med sig av det man har för att vara del av ett större arbete.

Ekologiskt: huvudtanken är att organisationen vi väljer att skänka pengarna till ska ha en inriktning på miljö.

Socialt: idrottsdagar är en social tillställning. Vi blandar elever från hela skolan med varandra, nya möten. Lärare och elever möts på annan mark än i korridoren.

Miljöpolicy

Vad

Vi har många miljömål vi arbetar mot på skolan, men de finns idag inte nedskrivna. Vi vill få ned dessa på pränt och låta eleverna arbeta fram vilka miljömål som ska stå med i detta dokument.

Varför

Vi behöver tydliggöra för elever och personal vilken policy vi ska ha på skolan vad gäller miljö och att spara resurser. Ex. vid skolutflykter, föräldramöten, kopiering.

Hur

Elevrådet kommer få träffa kommunens miljökontor för att lära sig mer om detta och få tips på hur man kan tänka kring miljöpolicy på en ”arbetsplats”. De går sedan ut i klasserna och pratar om detta under klassrådstid. Då får alla elever komma med förslag på vad som bör finnas med i vår policy. Vid nästa elevrådsmöte sammanställer vi och sätter samman ett förslag som sedan elever och personal ska godkänna. Miljökontoret finns med under resan och stöttar.

Delaktighet och inflytande

Alla elever kommer att få komma till tals genom klassråden och sedan låta miljörådet föra deras talan vid sammanställningen. Om eleverna är med och arbetar fram miljömålen så är förhoppningen att de ska komma ihåg dem och följa dem. Dokumentet ska bli en naturlig del av miljöarbetet på skolan och kunna spridas som ett gott exempel. Målen ska finnas som tydliga planscher runtom på skolan.

Hållbar utveckling

Ekonomiskt: genom mera genomtänkta val kommer vi spara pengar i slutänden. Kanske tillkommer en kostnad i början av att policyn sätts i verket (beroende på vad vi önskar ska stå med) men i längden borde det leda till ökad ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk: genom att ex. dra ner på plastprodukter, minska kopieringen och liknande sparar vi in på naturens resurser.

Socialt: en gemensam policy framtagen av elever tänker vi skapar en gemenskap och vi-känsla.