MIK – Medie- och InformationsKunnighet

böcker infosök

Ur Lgr-11:

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ.

Att kunna ställa frågor är grunden för att söka svar; att inse sina egna begränsningar och behov av utveckling är en nödvändig förutsättning för lärande. Eleverna behöver alltså lära sig att ställa frågor, hitta information, sålla, värdera, ha kunskaper om informationskällor och media och dessutom själva kunna producera information och använda sig av information de skaffat. Allt detta är komplext och svårt både för elever och pedagoger. Skolbiblioteket är en resurs för att stötta undervisningen inom detta fält. Åtvidabergs skolor ska från läsåret 2016/2017 arbeta utifrån  en röd tråd för MIK från förskoleklass till åk 3 på gymnasiet.

Vi arbetar utifrån att eleven under sina år ska förvärva färdigheterna:

FRÅGA: Formulera en fråga.

SPANA/SONDERA: Var söker jag svar? Kunskap OM källor.

HITTA: Hur hittar jag svar? Kunskap om hur jag hittar I källor.

BEDÖMA: Bedömning av källor.

JÄMFÖRA: Jämföra källor.

SAMMANSTÄLLA: Sammanställa informationen/återge svaret.

ANVÄNDA och SPRIDA informationen och delta i demokratin.

METATÄNKA: Kunna redovisa hur du gjorde, varför, hur du tänkte.

För att få samsyn och likvärdighet arbetar och planerar vi gemensamt i arbetslaget och utgår från kommunens MATRIS för vilka färdigheter eleven ska förvärva. Vi har en ARBETSGÅNG/ANSVARSFÖRDELNING av arbetet på skolan samt MALLAR och MATERIAL för arbetet med eleverna. Allt detta hittar du mer information om under flikarna i MIK-portalen eller i den gemensamma mappen på google drive: “Skolbiblioteket”.