SAMMANSTÄLLA

Eleven ska också klara av att sammanställa fakta och information som samlats ihop. Det kan vara i en faktatext, men det kan förstås röra sig av andra typer av redovisningsformer.

FÖRMÅGAÅk f-3Åk 4-6Åk 7-9Gymnasiet
SAMMANSTÄLLAEleven återger, med handledning, svaret på sin fråga.Eleven sammanställer skriftligt sina svar till en löpande text.Eleven sammanställer skriftligt sina svar till en löpande text.Eleven sammanställer informationen i en sammanhängande självständig text, med hjälp av språkliga sambandsmarkörer och löpande referatmarkörer.
Eleven redovisar sina källor i en källförteckning.Eleven citerar och refererar till en källa i den löpande texten och ställer upp en källförteckning på använda källor.
Eleven sammanställer sitt svar till en enkel faktatext.Eleven skriver en faktatext (enligt mall) med en tydlig fråga, en sökberättelse, en faktadel, egna funderingar kring resultat och källförteckning.Eleven skriver enligt en rapportmall med inledning, resultat, diskussion och källförteckning.Eleven följer vetenskaplig sed gällande uppsatsens/rapportens olika delar och hanterar konsekvent källor i såväl källförteckning som källhänvisning.

Dessa mallar för hur en faktatext ska se ut har vi kommit överens om att använda på Alléskolan:


Så här ska källhänvisningar, citat och referat göras:


Hur kan jag stötta eleverna i att skapa en disposition i sin huvudtext/resultatdel?

  • Eleven kan vara hjälpt av sin flerfältare för att skapa rubriker och disposition.