Centralt innehåll i Lgr-11 åk 8

som projektet BookBuddies knyter an till:

  • att leda ett samtal […]
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare […] Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, t.ex. digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdomsförfattare […]
  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud […] och hur uttrycken kan samspela med varandra, t.ex. i en webbtext.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  • Hur man citerar.
  • Informationssökning på bibliotek och på internet…

Den här bedömningsmatrisen arbetades fram av Arbetslag C och får gärna användas som underlag.